Vedtekter


Røren Grendeutvalg har vedtatt følgende vedtekter, som sist er revidert 25. april 2007.

 1. Røren Grendeutvalg består av alle innbyggere i Røren skolekrets.
 2. Grendeutvalget skal være en samarbeidspartner og pådriver inn mot kommunen i alle saker som styret og eller grendeutvalget finner det riktig å ta tak i. Dokumentet ”mål og visjoner” er underliggende for grendeutvalgets arbeid.
 3. Styret skal bestå av 7 personer med følgende verv: Leder(2år), Nestleder(1år), Sekretær, Kasserer, Styremedlem 1, Styremedlem 2, Styremedlem 3.
  Medlemmene i styret velges for en periode på 2 år. Periodene går fra årsmøte til årsmøte. I tillegg velges det 2 vara representanter, som velges for et år av gangen. Disse deltar på styremøtene. De har talerett og forslagsrett, ikke stemmerett med mindre det er forfall fra de faste representantene.
 4. Styret skal representere størst mulig bredde i Røren skolekrets. Bredde med tanke på geografi og alder. Følgende ”kategorier” bør være representert: Pensjonistene, Ungdommene, Småbarns foreldre, Skole, Idrett.
  I tillegg bør representantene være spredd ut over størst mulig område av kretsen. Det er viktig at noen av representantene har vokst opp i området og kjenner det godt.
 5. Det skal avholdes årsmøte innen utgangen av februar hvert år. På årsmøtet, holdes valg, samt at års beretning for inneværende år fremlegges. Revidert regnskap, som følger kalenderåret legges fram.
 6. Revisor for kommende år oppnevnes på hvert årsmøte av valgkomiteen.
 7. Valgkomiteen består av 3 representanter. Det er ønskelig med en representant fra FAU, en fra
 8. Eiker Kvikk og en fra Grendeutvalget (ikke styret). Valgkomiteen velges for et år av gangen.

Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum