Styremøte 21. mai 2012 - Sundmoen


Tilstede: Helge Midtun, Stian Røkeberg, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Olav Rognlien, Jon Hæhre og Inger Smedsrud. Forfall: Jorid Kobæk og Alf Herfindal

Saker:

  1. Hoensmarka – reguleringsplan

Grendeutvalget ønsker ikke pukkverksdrift i framtida. Det handler om mer enn at marka er et friluftsområde, men angår et generelt stedsutviklingsperspektiv og det å bevare nærmiljøet fysisk og estetisk.  Det er viktig at det utarbeides en plan for tilbakeføring til terrenget. Det er allerede store sår i terrenget.  Utvalget planlegger et eget møte (fk lørdag) med Tor Anders Andersen for å klargjøre prosessen videre ved utarbeidelse av svar på høringsutkastet til reguleringsplanen.

 

  1. Skogbruk fra Bermingrud til Himsjø

Helge tar kontakt med kommunen for å etterspørre opprydding etter skogsdrift.

 

  1. Jakttider Øvre og Nedre Eiker

Uttalelse om felles jakttider for elg i de to kommunene. Røren grendeutvalg har ingen kommentarer til valg av jakttider.

 

  1. Fortau på Røren

Det er nå bevilget penger til forprosjektet. Grendeutvalget tar kontakt og etterspør plan for fremdrift og plan for øvrig infrastruktur på Røren. Vi oppfordrer til at det opprettes ei referansegruppe. Gruppa bør ha deltakere fra skolens ledelse, FAU, grendeutvalget og Kiwi.

 

  1. Målinger i Rørenveien

Gjennomsnittlig døgntrafikk 1432 i Semsmoveien. I Rørenveien er det 2037 biler i døgnet i snitt(!).Hastigheter snitt mellom 40 - 45 km/t Rørenveien (tatt rett ved farstdump). Høyere hastighet (47-48 km /t) i Semsmoveien enn i Rørenveien.

 

  1. Turstien – kultursti torsdag 24. mai kl. 1900 fra «Brua/Evja» ved Hellefossveien

Det er tatt kontakt med e-verket, kultur, grunneiere, kommunen osv. Det kan se dårlig ut med oppmøte fra grunneiere. Det er midt i våronna som er ekstra sein i år. E-verket skal prøve å komme. Ordfører, rådmann og Morten Lauvbu kan ikke på grunn av andre møter.

 

  1. Eventuelt

 

Sundmoen 210512

Ann E ref.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum