Styremøte Røren grendeutvalg 19. august 2013 kl. 17.00 – Semsmoen


Tilstede: Helge Midtun, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Jorid Irene Kobæk Larsen, Olav Rognelien, Stian Røkeberg og Inger Smedsrud. Alf Herfindal, ikke møtt. Håkon Bakken og Kim Petersen forfall.

 

Saker:

  1. Gjennomgang av status for fortausaken.

Det er høringsfrist på reguleringsplanen for fortau på Røren den 26. august. Styret kikket på tegningene fra kommunen og drøftet videre prosess. Leder Helge Midtun formulerer en uttalelse fra Grendeutvalget. I generelle ordelag oppfordrer vi til at kommunen/veivesenet søker å finne gode, hensiktsmessige og forsonende løsninger for alle berørte parter, spesielt der dette ikke koster særlig mer enn opprinnelig utkast til reguleringsplan. Blant annet dersom det er mulig å sette opp mur, i stedet for å bygge skråning der hvor beboerne benytter gårdsplass for eksempel til bilreparasjoner osv.

 

  1. Øvrig sikkerhet/vei
  • Rørenveien haster. Vi etterlyser arbeid med oppmalt fortaustrek og reparasjon av hele veilegemet.
  • Bråtebakken. Grendeutvalget ber om  gjenopptakelse av saken. Det kjøres fremdeles alt for fort i Bråtebakken og 30 sonen er ikke tilstrekkelig for å dempe farta eller forhindre gjennomkjøring.

 

  1. Dammen v/løkka (Hoenselva) og dammen ved Krokvannsløkane

Røren grendeutvalg (v/Ann Elisabeth og Inger) skriver et brev til Øvre Eiker Energi og etterspør hvilke planer de har for disse områdene. Områdene gror igjen. Dette er ikke bra fordi det handler om å bevare kulturhistoriske minner.

 

  1. Nytt folkemøte om prosess i fortausaken

Jorid sjekker om klubbhuset er ledig mellom 17. – 19. september. Det kan bli aktuelt å invitere representanter fra energiverket.

 

  1. Hjertestarter og en ”blå benk”

Røren grendeutvalg har bevilget kr 10.000,- til hjertestarter til Eiker kvikk.

De 5000,- som vi vant på 59 grader nord skal brukes til en blå benk som plasseres rundt omkring i bygda vår.

 

  1. Eventuelt

Styret drøftet generelt hvordan vi håndterer individuelle, private henvendelser om misnøye knyttet til for eksempel støy eller lukt fra nabotomt, anlegg eller gårdsbruk. Utvalget kan ikke behandle private innspill, men ser på saker som har allmenn interesse og omhandler/berører et flertall av innbyggerne på Røren.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum