Styremøte Røren Grendeutvalg 14. januar 2013


Styremøte Røren Grendeutvalg 14. januar 2013 – Sundmoen

Tilstede: Helge Midtun, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Inger Smedsrud, Jorid Irene Kobæk Larsen, Alf Herfindal, Olav Rognelien

 

Tilstede: Representant for naboer: Torill Klægstad Sand

 

Sak:

  1. Status reguleringsplan pukksverksdrift Hoensmarka

 

  • Røren grendeutvalg godtar ikke de endringer som er foreslått i ny reguleringsplan og godkjent av andre innsigere. Utvalget ønsker fremdeles ikke pukkverksdrift. Fylkesmannens råd og anbefalinger er ikke i vesentlig grad etterkommet. Beregninger viser 10 biler i timen t/r i gjennomsnitt, i en åpningstid beregnet til 10 timer per dag, dvs 80 t per uke.
  • Dette innebærer en trafikk som fremdeles vil utgjøre en stor belastning for nærområdet. Til tross for at flere av punktene i utvalgets opprinnelige innsigelse er etterkommet, og bruddflaten ikke skal økes, ønsker utvalget ikke å gå inn for pukkverksdrift slik det fremkommer av utkastet til produksjonsplan/driftsplan i kommuneplanen. Forslaget er ikke forenlig med  det sentrumsnære perspektivet. Røren grendeutvalg ønsker å fokusere på en bruk av området til natur – og friluftsliv. 50 tusen kubikk i året kan om mulig over en toårsperiode kunne gjennomføres som et tilbakeføringstiltak.
  • Grendeutvalget kan eventuelt gå inn for uttak for grusverk fra 08.00 – 16.00. Dette vil i vesentlig grad redusere konflikt med friluftsinteressene. Vi er positive til mottak av masser som skal brukes for tilbakeføring, etter en gitt plan for dette. Røren grendeutvalg beklager at vi ikke i tilstrekkelig grad har blitt orientert om utviklingen i saken frem til sak for kommunestyret er ferdig utredet.

 

Fagkomitemøte 30. januar -

Kommunestyremøte 20. februar -

 

Semsmoen140113  - Ann E ref.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum