Styremøte Røren Grendeutvalg 10. januar 2013


Styremøte Røren Grendeutvalg 10. januar 2013 – hos Jorid

Tilstede: Helge Midtun, Stian Røkeberg, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Inger Smedsrud, Jorid Irene Kobæk Larsen, Alf Herfindal.

Forfall: Olav Rognelien

 

Tilstede fra 19.30 Morten Lauvbu (kommuneadministrasjonen)

 

Saker:

  1. Status reguleringsplan Hoensmarka

Svarene fra Gevelt knyttet til å rette opp klagepunkter i saken har bidratt til at alle innsigelsene er trukket tilbake, unntatt innsigelsene fra Røren grendeutvalg.

 

  1. Reguleringsplan fortau v/Alf

Referat fra Alf som har vært på møte i rådhuset 10.12.12

Tilstede: Arne Tronrud fra kommunen, Arne Tovslid fra Statens vegvesen, Heide Moksnes og en kollega fra Rambøll, Anne Lise - Asle -Toril og en herre fra Røren skole, Bjørn Egil og undertegnende.

Arne Tronrud ønsket velkommen og fortalte at kommunen håpet å kunne legge frem reguleringsplanen for kommunestyret i juni 2013.

Rambøll har vært i kontakt med de grunneiere som har hatt innsigelser så langt i prosessen. De fleste er bekymret for praktiske inngripen knyttet til til egen eiendom i forbindelse med fortauet.

Rambøll opplyste at det det kan bli justeringer i forhold til bredden på fortauet, ikke full bredde på hele strekningen. Erstatning av ervervet eiendom vil bli gitt etter gjeldende regler. Alle grunneiere vil få tilsendt planer og skisser i mars 2013.

Det opplyses at sykkel- og gangvei er et kommunalt ansvar, mens fortau som regnes som en del av vei, er fylket sitt ansvar ( rydding og vedlikehold )

Representantene fra skolen er ikke fornøyd med tida det tar å få igang strakstiltakene som ble lovet gjennomført før fortauet er på plass. Her nevnes skilting, nytt kjøremønster og utvidelse av p-plass.

Neste møte er berammet til slutten av januar, der Kiwi og skolen blir førsteprioritet.

Arne Tronrud ønsker et eget møte med Grendeutvalget og Rambøll i forkant av et påfølgende folkemøte.

 

  1. Morten Lauvbu kom på besøk 19.30

Delte ut kart over nytt utkast reguleringsplan Hoensmarka.

Planprosessen har avklart alle innsigelser. De som har trukket innsigelsene er Fylkesmannen, fortidsminner, Direktoratet for mineralforvaltning og NVE (vassdrag). Planskissen viste en reduksjon på området som reguleres for uttak.

Røren grendeutvalg ber om en beregning av uttaksmasse i tall som innbyggerne forstår. Forslaget til maksuttak dreier seg om 10 billass i timen, men et maksuttak vil innebære en raskere tilbakeføring enn anslått til 8 – 12 år.

 

  1. Neste styremøte mandag 14. januar kl. 17.30

Vi møter ”Hoensmarkas venner”/beboergruppa for orientering.

  1. Informasjonsmøte på Eiker Kvikk onsdag 13. februar kl 19.00 (Fortau og Hoensmarka)
  • Ann E skriver invitasjon og sender til
  • Jorid som tar ansvar for videre kopiering og gir oss beskjed om hvem som skal dele ut hvor.
  • Inger melder fra til kommuneadministrasjonen og politikere (?)

 

  1. Røren grendeutvalg stiller opp i kommunestyremøtet 20. februar kl. 16.00

 

  1. Årsmøte gjennomføres på Eiker Kvikk  13. mars kl 19.00

 

Semsmoen100113  - Ann E ref.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum