Styremøte Røren 4. mars


Styremøte Røren 4. mars 2014 kl. 17.30 – Semsmoen

Tilstede: Helge Midtun, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Jorid Irene Kobæk Larsen, Olav Rognelien, Inger Smedsrud og Alf Herfindal, Bjørn Rasmussen og Kim Pettersen. Ikke til stede: Stian Røkeberg.

 

Saker:

 

1.       Gjennomgang av status for fortausaken

Alf ble innkalt til hastemøte v/Arne Tronrud 26. februar 2014 i kommunen, for å få forelagt de siste tegningene/planene i fortausaken. Alf redegjorde for status. Det har kommet inn noen innsigelser. Sidebytte for fortau opprettholdes, men noen forbedringer er gjort. Grendeutvalget kommenterer ikke ytterligere. Vi har tidligere oppfordret til å sette opp murer der hvor beboere får fjernet for mye av tomtene sine. Dette er det viktig at forhandlerne fra veivesenet tar med seg i sine boligbesøk. Reguleringsplanen fremmes som sak i Fagkomite 1, den 19. mars og kommunestyret 2. april, og deretter vil hver enkelt berørte part bli oppsøkt.

Vi legger ut informasjon om tidspunkt for (åpent) fagkomitemøte den 19. mars og Ann E tar kontakt med leder i fagkomiteen og politisk sekretariat og ber om å få lagt møtet til Røren.

 

2.       Årsmøte

Vi tar sikte på å avholde årsmøte siste uka før påske, 9. april 2014 kl. 19.00

Saker:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Innkomne saker

6. Valg

 

Husk å legge tidsnok i postkasser på rodene (minst en uke før), ta kontakt med avisene og Roys Pressetjeneste. Valgkomiteen må varsles (Jørn Johannesen).

 

3. Eventuelt

- Juletrebelysningen og nytt juletre til neste år

·         Belysningen henger oppe enda pr 4. mars 2014. Det har vært vanskelig å få til en avtale med vaktmester om å få dette ordnet. Jorid hører med noen som har heisekran, slik at vi kan fjerne belysningen uten å måtte inn på plenen.

·         Røren grendeutvalg foreslår at et juletre plasseres i rundkjøringen ved skolen eller midt i skolegården.

- Status Hoensmarka

·         Hoensmarkas venner har hatt årsmøte. Det har vært kø på skogsmaskiner. Det er rett før rydding blir startet opp. Grendeutvalget gjør et framstøt om avisoppslag knyttet til ”perlen” i Hoensmarka som ikke blir ivaretatt. Ansvar: Ann Elisabeth

- støtte til trykking av 17.mai-program

·         Røren grendeutvalg bevilger kostnadene til trykking av 17. maiprogram. Maks kr 1500,-

- Riksvei 135

·         Planlegges lagt til Kantum, under Skotselvveien og over elva…?  Grendeutvalget følger opp, og er synlige i aktuelle regulerings- og planprosesser.

Rydding ved Løkka

·         Røren grendeutvalg inviterer til et møte mellom velforeningene ved Løkka. Vella i Brennaveien og Kvikkbakken, slik at behov for felles dugnadsinnsats avtales. Ansvar: Helge og Inger.

Ref

Ann Elisabeth 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum