Styremøte 1. Oktober 2012 - Sundmoen


Tilstede: Helge Midtun, Stian Røkeberg, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Olav Rognlien, Inger Smedsrud, Jorid Irene Kobæk Larsen, Alf Herfindal og Håkon Bakken

 

Saker:

  1. Sti Hoenselva

Turen ble gjennomført med blant andre Nedberg fra e-verket, samt Lagesen. Positive utsagn om dammens framtid; opprensking og kultursti. Dammen har ikke blitt tømt hvert annet år for rensing slik som planlagt. Det er tenkt en tilstandskontroll for å sjekke ut eventuell fremtidig bruk. Da skal dammen tømmes.

 

  1. Status Hoensmarka

Klagesak ligger til behandling hos Fylkesmannen. Grendeutvalget har ikke hørt noe mer. Fagkomite 1 har samme holdning som tidligere og går ikke inn for å gi dispensasjon om videre pukkverkdrift. Vi avventer sakens utfall hos Fylkesmannen og politisk behandling i kommunestyret. 

 

  1. Fortau Semsmoveien

Grendeutvalget planlegger et snarlig folkemøte for å få belyst hvor saken om fartsdumper står, og hva som skal skje med eventuell utbygging av skolen. Vi inviterer skolesjefen for å høre om hvilke tanker kommunen har om plassbehov i skolene i framtida. Grendeutvalget følger opp uttalelser fra Statens vegvesen som sier at fartsdumper på Semsmoveien er satt opp på lista over hastesaker. Grendeutvalget purrer opp, og etterspør kommunen (v/Tronrud) framdrift knyttet til forventet oppstart av planarbeid (september 2012) for trafikksikkerhetstiltak på Røren.

 

  1. Trafikksikkerhetstiltak Røren

Maling av midlertidig ”gangfelt”. Helge tar kontakt med kommunen om dette.

 

  1. Folkemøte vedr skolesituasjon, utbygging og trafikksikkerhet

To temaer:

  • Skoleutbygging/plassmangel
  • Trafikksikkerhet

Tid: 14. november NB!

Sted: Klubbhuset Eiker-Kvikk kl 19.00 – 20.30

Grendeutvalget inviterer Stig Rune Kroken, rektor Anne Lise Holth, FAU-leder (Sigve Mikkelsen). Kiwi (Bjørn Ivar), Tronrud (evt flere fra rådmannens stab)

Ann Elisabeth lager invitasjon. Inger besørger opptrykk i kommunen og grendeutvalget kjører ut i postkasser.

               

  1. Eventuelt
  • Orienteringssak: Henvendelse fra Røren barnehage om å sette opp gapahuk på ”Løkka”.  Grendeutvalget er positive til dette, og oppfordrer barnehagen til å ta kontakt med kommunen og sette i gang. Grendeutvalget tar opp spørsmålet om dugnad på Løkka på folkemøtet.
  • Orienteringssak: Endelig konsesjon for utbygging av ny kraftlinje er vedtatt – dobling av kraft. Gjennomgang av ny trase. Luftstrekk hele veien.

 

Sundmoen 011012  - Ann E ref.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum