Protokoll fra årsmøte i Røren Grendeutvalg 13. mars 2013


 

Tilstede: 17 personer møtte. I tillegg møtte  Anders Stenshorne fra kommunen og styret (Helge, Alf,  Inger,  Jorid, Stian, Olav, Toril)

Referent: Ann Elisabeth Gunnulfsen


Leder ønsket velkommen og gikk igjennom agenda.
 

Årsmøteprotokoll


Årsmeldingen og regnskap ble opplest og godkjent av årsmøtet.

Valg:
Valgkomitéen har bestått av Bjørn A. Johannessen og Britt Grønli

Nytt styre:

Leder

Helge Midtun

2 nye år

Nestleder

Stian Røkeberg

1 år

Kasserer

Jorid Kobæk Larsen

1 år

Sekretær

Ann Elisaberh Gunnulfsen

1 år

Styremedlem 1

Alf Herfindal

1 år

Styremedlem 2

Inger Smedsrud

2 år

Styremedlem 3

Olav Rognlien

1 år igjen

Varamedlem 1

Håkon Bakken

2 år

Varemedlem 2

Kim Petersen

2 år (ny)

 

Revisor: Anne Røren forespørres
Valgkomité:  Bjørn A. Johannessen – årsmøtet ga fullmakt til at styret utnevner en representant til valgkomiteen på neste folkemøte.

 

Eventuelt:

Tone Nordli orienterte om 17. mai og refererte til den årlige usikkerheten omkring hvor feiringen skal være, hvor toget skal gå, om det skal foregå i Hokksund osv. Hvis endringer skal skje må det vedtas av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). I år er utfordringen det at det er for få korps. Innspillene under årsmøtet hentydet sterkt at 17. mai skal opprettholdes på Røren skole. Det må jobbes for at vi rekrutterer barn og unge til korpsene.

 

Hoenselva/dammen

Grendeutvalget orienterte om at det har kommet et innspill om å rive demningen. Det er et kulturhistorisk minne, og grendeutvalget ønsker å markere at vi ønsker å beholde dammen og demningen.  Generell debatt om trafikksikkerhet for øvrig på Røren- også Rørenveien. Anders Stenshorne kommenterte spørsmål fra forsamlingen vedrørende midlertidig merking for fortau Rørenveien og eventuelle planer for ”Eplehagan” vedr henting og frakt av barn til SFO. Dette blir en prosess, og det er et ønske om å få til en løsning over større deler av skoleområdet samtidig med fortausaken. Dette gjelder også bussituasjonen, rundkjøring og anlegg rundt Kiwi.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum