Mål og visjon


Røren Grendeutvalg arbeider etter følgende mål og visjoner.

 1. Manifest (kommunens verdimanifest)
 2. Være både samarbeidspartner og en pådriver inn mot kommunen
 3. Se på helheten av saker i Røren krets, hvor vi kan ha påvirkningskraft inn mot kommunen
 4. Se på og være pådriver når det gjelder trygge skoleveier, gamle kirkestier, grønne lunger, lekeplasser, med mer
 5. Være pådriver for regulering av ledige arealer rundt Røren skole til offentlige formål, for å sikre framtidig utvidelse av skolen
 6. Se på Svensaløkka/Dammen området for utvikling av friområde, turstier, og eventuelt et badested i nærområdet
 7. Arbeide for at barn og unge kan trives i sitt nærmiljø i fritiden
 8. Arbeide for at det bygges eldreboliger på Røren for de som vil bo her lengst mulig
 9. Samarbeide med Eiker Kvikk slik at idrettsanlegget blir tilgjengelig for flest mulig, ikke bare de som driver aktiv idrett
 10. Se på behovet for Grendehus/møte-/aktivitetssted på Røren
 11. Se på muligheten for økt næringsvirksomhet i området
 12. Arbeide for å øke tilbudet av kulturelle aktiviteter

Mål og visjoner må være et levende dokument, og vill være gjenstand for stadige revisjoner.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum