Informasjonsmøte 13. februar 2013 Eiker Kvikk


 

Røren grendeutvalg

Informasjonsmøte 13. februar 2013 Eiker Kvikk

Tilstede: ca 80 innbyggere

To representanter fra Rambøl

Kommuneadministrasjonen v/planavdeling

Politiske representanter fra AP, Sp og SV.

 

Sak 1: Fortau Semsmoen

Arne Tronrud innledet saken om planer for fortau på langs Semsmoveien.

Ferdig plan i september/oktober 2013. Dette er en veiplan – ikke en vanlig reguleringsplan. Men det skal utarbeides en reguleringsplan rundt Haugen (Kiwi) på grunn av behov for å regulere tryggere løsning for skolebarna.

 

Fra Rambøl ble det lagt frem lysbilder av løsningen, med skisser av fortau, forskjønning, lys osv. Det vil gå ut over naboer, men helheten vil bli bedre. Fra Kvennabrua vil det bli opphøyd der hvor det nå er utvidet med asfalt. Bilde av utkast til fortausprofil med granittstein.  Det blir smalere enn gang og sykkelsti.

Legge opp til ca 100 sykkelparkeringer for å kunne bidra til mindre biltrafikk. Noen eiendommer vil miste tomt  og få kompensasjon for det.

I løpet av våren vil alle grunneiere få et brev i posten med tegningssettet som foreligger, samt en reguleringsplanbeskrivelse. Det vil komme flere ulike typer tegninger som viser ulike sider ved prosjektet.

 

Fortausbredden blir på 2.50 m.  (2.75 inkl. skulder).

Behov for oppkjøp: 3 meter til snøopplager, 4 meter til anleggsbelte. Noen garasjer vil kanskje måtte tas i tomtekjøpet, men ingen hus.

Utfordringer:

·         Hva med ledningsnettet, overvann, vannledninger og kabler?

·         Sikkerhet knyttet til skifte av side for fortau? Hvordan tilrettelegges kryssingen?

·         Innspill og frustrasjon knyttet til at det ikke blir tatt litt fra begge sider av veien og at midtlinja ikke blir flyttet. De som blir berørt av løsning føler at de har blitt ført bak lyset og at det ikke er rettferdig planarbeid.

 

Christoffer Røren (Sp) hadde innspill fra politikerne om bakgrunnen for den politiske beslutningen, og oppfordret innbyggerne om å forstå hvorfor løsningen har blitt som den har blitt.

 

Sak 2: Pukkverksdrift i Hoensmarka

Morten Lauvbu la frem tegninger og gjorde kort rede for bakgrunnen for at rådmannens forslag er å gå inn for videre pukkverksdrift.

Helge Midtun la frem kortfattet hva forslaget innebærer og henvendte seg til de fremmøtte politikerne: Blir det pukkverksdrift eller ikke?

NB! Saken blir endelig behandlet i kommunestyret 20. februar kl. 14.00.

Freddy Berg (SV) la frem de politiske prosessene etter midlertidig stans. Fagkomiteen har vært i mot videre drift hele tiden, men det ble flertall i formannskapet etter at de formelle innsigelsene var trukket tilbake. Berg oppfordret de øvrige partier til å fristille sine representanter til å stemme fritt.

Christoffer Røren (Sp) forsvarte forslaget som er vedtatt i formannskapet og begrunnet med at det er avgitt tomt til lysløype og parkeringsplass, og at tidsrommet for avvikling er satt til 10 år i stedet for 100. Han mener man må stole på at det skal avsluttes innenfor den tidsramma som er satt opp i reguleringsplanen.  

Tor Andreassen (Leder for Hoensmarkas venner) stilte politikerne en rekke spørsmål. Hvordan kan det ha seg at kommunen tar på seg delt ansvar for ulovlighetene som har foregått gjennom 10 år og gå inn for en utvidelse av driften. Slik det faktisk er.

 

Generelt fra innbyggerne: Stor skuffelse over at vedtaket om midlertidig stans og forventning om rask avvikling er endret til videre drift i 10 år. Innbyggerne føler seg lurt og ført bak lyset.

Det etterspørres hvorfor politikerne har valgt å stemme som de har gjort i formannskapet. Er det for å støtte næringen? Er det noe de er redd for? Er det fordi tiltakshaver ikke kan tvinges til å stå for tilbakeføringen raskere? 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum