Folkemøte Røren Grendeutvalg 19. september 2013 - Eiker Kvikk kl. 1900


Tilstede: ca 40 innbyggere
Representanter fra Eiker Energi
Kommuneadministrasjonen v/planavdeling

Sak 1: Informasjon om dammene våre: E-verket.

v/Jon Nedberg og Lars Andresen.

 

Dammene er energiverkets ansvar. Det er ingen inntekter for Hoen/Svensedammen er dårlig og trenger utbedring.

Det er nå muligheter for å få frem en del spørsmål og interesser fra innbyggerne knyttet til tanker om dammenes fremtid.

Helge Midtun spurte:

 

Spørsmål og svar:

Kan vi beholde Hoensdammen?

Den er et kulturminne som vi tenker oss å opparbeide til badeplass og knyttet til kultursti ned mot Hellefoss. Signalet fra grendeutvalget er at vi ønsker at dammen skal bestå.

E-verket begynner nedenfra og skal utbedre de dammene som er nærmest bebyggelsen. Det er snakk om blant annet å fylle med bark eller støpe Krokvannsdammen.

Hva med fornminner. Kan det hindre forbedring?

Dette er sjekket opp av fylkesmannen og klarert. 

Er det noen tidshorisont for utbedring av Hoensdammen?

Nei. Men det er av interesse å gjøre det så fort som mulig.  

Hva med ørret og gyting? Er det gjort noe med det?

Ja dette er et av spørsmålene knyttet til konsesjon. Det er ei grense for minstevannføring. Her ligger det en mulig strid i forhold til hvor mye vann som skal slippe igjennom. Det er ingen avklaring på det.

Hvem har ansvaret for å vedlikeholde området rundt Hoensdammen? Nå gror det igjen, flommene har rasert en del og beveren har bygget mye der. Kommunen har regulert området for friområdet.

Helge Midtun: Grunneiere må vedlikeholde sin grunn, men e-verket har ansvaret for dammene og vassdraget. (Det fremkom et ønske om å opparbeide flere badeplasser ved Hoensdammen).

 

E-verkets representanter bekrefter det er gjennomført en miljøundersøkelse som tilsier at det bør legges til rette for badeplass. Kommunelegen har anmodet om å ta prøver av vannet som kan være urent på grunn av en tidligere minkfarm, blant annet. For e-verket er dette en kostnad på mellom 4 – 8 millioner kroner. Det kom innspill fra salen om at e-verket er heleid kommunalt og at det ikke høres bra ut at de snakker om kostnader, når det gjelder å ta vare på kulturminner

 

E-verket lover å holde dammen i hevd, i samarbeid med innbyggerne, kommunen og grendeutvalget. E-verket har foreløpig ventet på miljørapporten. Den har nå kommet og konkluderer med at vannet og dammen skal beholdes og vannstanden opprettholdes.

 

Sak 2: Fortau på Semsmoen

Leder Helge Midtun innledet. Det er innkommet innsigelser til kommunen og fornminneundersøkelser er gjennomført. Det er foretatt noen funn, men det er fremdrift slik grendeutvalget jobber for.

 

Morten Lauvbu: Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bevilge 5 mill i 2014 og 15 millioner i 2015. Dette betyr at planprosess og arbeid kan gå samtidig.

 

Arne Tronrud: Bevilgningen ligger i forkant av stadfesting og det har ikke skjedd tidligere. Det har vært en lang prosess. Det har vært et forprosjekt. som må ligge i reguleringsplanen. Det har ikke kommet 30 innsigelser fra offentlige instanser. Kommunen vil behandle alle innsigelser fra innbyggerne. Det blir ikke gjennomgått i detaljer i dette møtet. Dette griper inn i manges eiendommer. Noen må bli mer berørt enn andre. Garasjer og tomter. Prosjektets hovedlinjer vil bli fulgt. Kommunen har nå opprettet et plankontor på bytorget og inviterer befolkningen på Røren til å komme direkte til plankontoret førstkommende lørdag fra 10.00 – 12.00. Da kan innbyggerne få direkte svar på alt de lurer på.

 

Helge Midtun: Noen innsigelser er tyngre enn andre. Det er viktig at kommunen møter alle det er snakk om og tar alle innsigelser like alvorlig. Den enkelte er opptatt av å i hvert fall bli hørt og kunne foreslå alternativer. Det er viktig å snakke sammen.

 

Innspill fra salen: Dette gir mulighet for å gjøre det trivelig og samordnet med stil og kultur på Røren. Felles postkasser osv.

 

Spørsmål fra salen: Hvordan ligger det an med vannledningene i prosjektet?

Svar: De kommer med i byggefasene.

 

Øvrige innspill gikk på de samme detaljene som fra forrige møte. En del frustrasjoner fremkom knyttet til sidevalg og bytte av side to ganger langs veien.

 

ref

Ann Elisabeth Gunnulfsen

(sekretær) 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum