Årsmøte (2017) 8. mars


Protokoll fra årsmøte i Røren Grendeutvalg 8. mars 2018

Tid: torsdag 8 mars klokken 19:00,sted :klubbhuset Eiker Kvikk.

Saker :

1. Godkjenne de stemmeberettigete. Godkjent

2. Godkjenne innkalling. Godkjent.

3. Godkjenne saksliste. Godkjent.

4. Godkjenne forretningsorden (egen sak i saklista) Styret må se nærmere på denne før neste årsmøte.

5. Velge dirigent. Olav Rognlien

6. Velge referent Monica Gulbrandsen Robbestad

7. Årsberetningen ble lest opp av dirigent. Ingen merknader, ingen korrigeringer.

8. Regnskap Opplest og vedtatt.

9. Innkomne saker. Ingen innkomne saker.

11. Behandle Grendeutvalgets reviderte vedtekter. Ikke godkjent. Må diskuteres/gjennomgås neste år.

12. Valg, lest opp av Gunhild Røed Lie Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt (akklamasjon )

 

Valgkomiteens forslag til Styresammensetning for 2018

Verv                       Navn                                                Valgt for              Innstilling fra valgkomiteen

Leder                      Helge Midtun                                    På valg (2 år)       Helge Midtun

Nestleder                Stian Røkeberg                                Ikke på valg (1 år)

Kasserer                 Jorid Kobæk Larsen                         På valg (2 år)       Jorid Kobæk Larsen

Sekretær                 Monica Gulbrandsen Robbestad     Ikke på valg (1 år)

Styremedlem 1        Alf Herfindal *                                  Ikke på valg (1 år)

Styremedlem 2        Inger Smedsrud                              På valg (2 år)        Inger Smedsrud *

Styremedlem 3        Olav Rognlien                                 Ikke på valg (1 år)

Varamedlem 1         Stine Hoverud Knutsen                   På valg (1 år)       Bjørn Egil Rasmussen *

Varamedlem 2         Kim Petersen                                  På valg (1 år)        Jon David Borgen

 

Revisor                    Mona Sandholm                             Ikke på valg (1 år)

 

Valgkomiteen           Lena Martinsen (FAU)                    På valg (3 år)         Ingunn Teigen Gullestad

                                                                                                                      (FAU)

                                Gunhild Røed Lie (Eiker Kvikk)      Ikke på valg (1 år)

                                Torill Haugland                                Ikke på valg (2 år)

* Røren Grendeutvalg har gitt Valgkomiteen i oppgave å danne en Seniorgruppe. De som er markert med * blir da innstilt til denne gruppen

 

13.Årsmøte avsluttet.

Orientering om disse sakene:

Leder Helge Midtun og Morten Lauvbu fra Øvre Eiker kommune fortalte om RV 35, og planene fremover. Det er satt av penger til planlegging.

Muren/Hoensvannet/Løken, målet er å få reparert den innen 2019.

Utsmykking av rundkjøringen ved Sundmoen,, Røren Grendeutvalg ønsker å bidra med å få dekorert denne i samarbeid med kommunen.

Trafikksikkerheten på Semsmoveien / Rørenveien. For høy hastighet på veistrekningen, mangler merket gangfelt i krysset Rørenveien / Semsmoveien. Grendeutvalget jobber med saken. Kultursti-Grendeutvalget ønsker en gruppe som kan jobbe videre med dette.

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum