Årsmøte 20. mars 2012 - Eiker Kvikk


Tilstede: Ca 25 personer. I tillegg møtte Morten Lauvbu fra kommunen og styret (Helge, Alf, Bjørn, Inger, Anne Mette, Jorid, Håkon, Stian, Olav, Toril)

Referent: Toril K. Sand

Leder ønsket velkommen og gikk igjennom agenda. Informasjon om oppstart av ungdomsgrupper v/Jon Vold kom som tillegg på sakslisten.

Årsmøteprotokoll

Årsmeldingen og regnskap ble opplest og godkjent av årsmøtet.

Valg:
Valgkomitéen har bestått av Bjørn Egil Rasmussen og Britt Grønli

Nytt styre:

Leder Helge Midtun 1 år igjen
Nestleder Stian Røkeberg 2 år
Kasserer Jorid Kobæk Larsen 2 år
Sekretær Ann Elisabeth Gunnulfsen Ny 2 år
Styremedlem 1 Alf Herfindal 2 år
Styremedlem 2 Inger Smedsrud 1 år
Styremedlem 3 Olav Rognlien 2 år
Varamedlem 1 Håkon Bakken 1 år
Varamedlem 2 Jon Hære Ny 1 år

Revisor: Anne Røren forespørres
Valgkomité: Brit Grønli forespørres om gjenvalg. Bjørn A. Johannessen - ny

Ungdomsråd:
Jon Vold fra Kulturkontoret informerer om ungdomsråd. ØEK hadde ungdomsråd inntil for 2 år siden. Jon har fått oppdraget i å etablere nytt ungdomsråd. Ønsker å få tak i ungdommer fra alle deler av kommunen. Oppfordrer styret i Grendeutvalget til å finne ungdom som kan være aktuelle. Ønsker to til tre ungdommer fra hver grend, som i første omgang kan være med å utforme hvordan ungdomsrådet skal fungere. Ungdomsrådet skal bestå av ungdoms-skoleelever og elever på videregående. I løpet av våren er det ønskelig å få kontakt med ungdommene. Ser for seg oppstart til høsten.

Jon Vold benyttet anledningen til å oppfordre alle til å bli med på Korslaget under Bykampen Kontaktperson: Henriette E. Syvertsen.

Fortau Røren:
På Folkemøtet i august ble planprogrammet lagt fram. Alf og Bjørn har vært med i prosjektgruppa. Kommunen ønsker å se på en helhet i forhold til skolen, Kiwi og fortau.
Morten Lauvbu orienterte om videre fremdrift. Forprosjektrapporten er klar til politisk behandling. Fagkomite 1 vil i møtet 9. mai få rapporten og forslag til reguleringsplan. Løsningen rundt Kiwi og skolen bør være med i planen. Arbeidet med saken ble forsinket et par måneder pga sykdom og andre krevende saker. Kommunene har midler til reguleringsprosessen som administrasjonen foreslår at blir brukt. Morten Lauvbu hevder at administrasjonen i kommunen ønsker å innhente tilbud med forbehold om godkjenning i kommunestyret. Reguleringsplanen bør kunne legges frem til politisk behandling i september/oktober. Skulle det være kommentarer til planprogrammet, kan Grendeutvalget sende dette til kommunen før 20.april. Styret i Grendeutvalget lager et notat med forslag om strakstiltak og eventuelle kommentarer.

Saken engasjerer beboerne på Røren og flere tok ordet i forbindelse med saken. Finn Grønli overleverte sitt innlegg til leder i Grendeutvalget. Flere av møtedeltakerne uttrykte bekymring for at prosessen med fortau kan bli forsinket, hvis området rundt Kiwi og skolen skal tas med i reguleringsplanen.

Kristoffer Røren (beboer på Røren og lokalpolitiker) informerer om at Trafikksikkerhetsplan skal behandles i Fagkomite 1 i nærmeste fremtid. Christoffer skal jobbe for å få Semsmoveien må øverst på lista i denne planen.

Hoensmarka:
Fagkomite 1 holdt et åpent høringsmøte 19. mars ang. dispensasjonssøknad om masseuttak i Hoensmarka. Hoensmarkas venner og Grendeutvalget ble invitert til å holde et innlegg hver. I tillegg hadde tiltakshaver (GGE), grunneier (Ole B. Hoen) og Loe Betongelementer og rørproduksjon v/Lars Loe innlegg. Dispensasjonssaken skal behandles i Fagkomite 1 onsdag 21. mars.
Leder i Grendeutvalget orienterte årsmøtet om hovedpunktene på høringsmøtet.

Eventuelt:
Sykehus og Godsterminal i Øvre Eiker er saker som har blitt løftet frem i media. Dette er saker som befolkning må engasjere seg i. Senterpartiet inviterer til åpent møte 28.mars i Festsalen på Rådhuset.

Rullering av kommuneplan: Kommunestyret skal starte med en strategiplan. Grøntområdene rundt Hokksund blir et hovedtema. Det blir en runde med Grendeutvalgene for å løfte opp sentrale saker.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum